Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů

Mgr. Jasněna Matoušková, DiS., dentální hygienistka, IČO: 67616887, sídlo poskytovaných služeb: Baarova 769/45, 140 00 Praha 4, která je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu § 2 odstavce 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „DH“), a která je správcem osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

DH zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e- mail, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, anamnestické údaje týkající se zdravotního stavu (infekční, neinfekční onemocnění, užívané léky, případné alergie, závislosti, fóbie), povolání a RTG snímek, fotodokumentace, kontaktní údaje na jiné osoby pro případ nouze.

Dále správce zpracovává údaj o Vašem ošetřujícím zubním lékaři a Vaší poslední návštěvě u tohoto lékaře.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na DH vztahuje (§ 53 odstavec 2 zákona o zdravotních službách), a v případě titulu, e-mailu, telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů DH na komunikaci s Vámi a na případném financování příslušného zákroku ze strany Vaší zdravotní pojišťovny.

Osobní údaje, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely poskytování zdravotní péče či léčby. DH je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. c) a f), resp. Čl. 9 odstavce 2 písm. h) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Výše uvedené osobní údaje jsou DH vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem1, tj. po dobu 5 let od 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni Vaší poslední návštěvy u DH.

Poskytnutí Vašich osobních údajů, s výjimkou Vašeho titulu, e-mailu telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, je zákonným požadavkem.

Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by Vám však nemohla být dentální hygiena provedena. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně DH, jejími zaměstnanci, nebo jinou osobou (účetní, IT správce software X-Dent), které pro DH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména praktickému zubnímu lékaři, nebo dalším specialistům z oboru stomatologie (ortodontista, parodontolog) z důvodu zajištění následné zdravotní péče v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách.

Vaše práva vyplývající z Nařízení GDPR

  • právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Nařízení;
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení;
  • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení;
  • právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila; dle čl. 20 Nařízení,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů DH či třetí strany, dle čl. 21 Nařízení,
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování, dle čl. 22 Nařízení,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7., dle čl. 77 Nařízení.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u DH uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla, nebo e-mailem na adresu info@dhmatouskova.cz (www.dhmatouskova.cz).

DH je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.